Khả năng phát triển công nghệ của người Việt không thua kém thế giới