Công trình khoa học “16 năm” giúp giải bài toán môi trường làng nghề