Forbes: Ô nhiễm không khí tăng nhanh tại Việt Nam, xe máy điện dần có chỗ đứng