Vì sao thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới gặp khó?