Công nghệ có thể khiến việc giá hóa trở thành “lợi tức bạc” cho nền kinh tế Châu Á