Đang tập lái, người phụ nữ cho cả ô tô và thầy lao xuống mương